Live Message from Rev. Sherry Tubio

(Re-Post from Facebook)

Sa tanang
#FRONTLINERS

Nag-ampo kami kanunay alang sa inyong paglahutay..

1Tessalonica 1:2-3
Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo ug Nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Langitnong Amahan wala namo hikalimti pag hisgot ang pagtoo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Jesu Cristo.

Kaya dasig lang dili kawang ang inyong paghago.. Kadagaya sa grasya ug panalangin sa Ginoo maanaa kanunay kanimo, kaninyo ug sa inyong tibuok panimalay.

Daghang Salamat ninyong tanan..
Rev. Sherry Tubio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *