Midweek Service


May 20, 2020

ANG TALAMDAN SA PAGSIMBA

PASIUNANG HONI

PAGDAGKOT SA KANDILA

PAG-ABI-ABI

SALMO SA PAGDAYEG ( Salmo 34: 1 – 10 )

Pangulo: Pasalamatan ko kanunay ang GINOO; dili gayud ako mohunong sa pagdayeg kaniya.

Katawhan: Daygon ko siya tungod sa nabuhat niya; magpatalinghug unta ug maglipay ang tanang dinaogdaog!

Pangulo: Duyog kanako sa pagsangyaw sa kahalangdon sa GINOO; maghiusa kita sa pagdayeg sa iyang ngalan!

Katawhan: Nag-ampo ako sa GINOO, ug gitubag ako niya; giwagtang niya ang tanan kong kahadlok.

Pangulo: Dangop kaniya ug kamo magmalipayon ug dili mahigawad.

Katawhan: Kining timawa misangpit sa GINOO,
ug gitubag siya ug giluwas sa iyang mga kalisdanan.
Pangulo: Ang Anghel sa GINOO manalipod sa may pagtahod sa GINOO, ug luwason niya sila sa katalagman.

Katawhan: Sulayi ug makita ninyo ang kaayo sa GINOO! Bulahan ang tawo nga modangop kaniya!

Pangulo: Kamong katawhan niya, pasidunggi ang GINOO; kay ang magsugot kaniya dili gayud makulangan sa ilang gikinahanglan.

Katawhan: Bisan ang mga liyon kabsan ug pagkaon ug gutomon, apan ang mosalig sa GINOO dili gayud makulangan sa ilang gikinahanglan.

PAG-AWIT:

“Majesty”
Majesty, worship his majesty;
Unto Jesus be all glory, honor, and praise.
Majesty, kingdom authority,
Flow from his throne unto his own, his anthem raise.

So exalt, lift up on high the name of Jesus.
Magnify, come glorify Christ Jesus, the King.
Majesty, worship his majesty,
Jesus who died, now glorified, King of all kings

PAG-AMPO
Pangulo: Hiusahan nato ang pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus mag-ampo ta.

Tanan: “Amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaanon ang Imong ngalan; umanhi ang Imong gingharian pagabuhaton ang Imong kabubut-on dinhi sa yuta, maingon sa langit; ihatag Mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw; ug pasayloon Mo kami sa among mga sala sama sa among pagpasayalo sa mga nakasala kanamo. Ug dili Mo kami pagdad-on sa panulay, kondili luwason Mo kami sa kadautan. Kay Imo ang gingharian, ang gahum ug himaya sa mga katuigan nga tanan. Amen.

TAWAG SA PAGHINULSOL:

Isaias 1: 18

HILOM NGA GUTLO SA PAGHINULSOL

PASALIG SA PASAYLO

TUBAG: “Pagkabulahang Pagsalig Ko”
Pagkabulahang pagsalig ko,
Ang Manluluwas ko si Jesus
Mahimayaon akong kalag,
Iyang dugo ang nagatubos

Koro:
Kini ang asoy ug awit ko,
Ang Manluluwas dayegon ta
Kini ang asoy ug awit ko,
Ang Manluluwas dayegon ta.

MGA PAHIBALO

ANG KATILINGBAN SA PAG-AMPO

TUBAG:

PAGBASA SA BALAANG KASULATAN

MENSAHE

TAWAG SA PAGHALAD:

( Romans 12: 1

PAGHATAG SA MGA HALAD

AMPO PASALAMAT

PAG-AWIT: “Jesus, Ako Nagsaad”
Jesus ako nagsaad, Kanimo pagsunod
Paduol Ka kanako, higala kong mahal
Wala akoy kalisang kong juptan mo ako
Dili mahisalaag, kong mando ko ikaw.

Kanako ipabati nga haduol ikaw
Maanyag kalingawan molit-ag kanako
Magalibut kanunay, mga kaaway ko
Jesus duol kanako, salipding kalag ko.

Jesus, ikaw nagsaad sa tanang mosunod
Nga didto sa himaya sila pagdad-on Mo
Jesus, ako nagsaad, kanunay’ng magsunod
Hatagan Mo sa grasya, higala kong mahal.

PAG-AMPO UG PANALANGIN

HILOM NGA PAMALANDONG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *