MIDWEEK SERVICE

ANG HAN-AY SA PAGSIMBA

PAGPANGANDAM

PAGDAGKOT SA KANDILA

PAG-ABI-ABI / PAGTAGAD SA IGLESYA 

TAWAG SA PAGSIMBA: 

Pangulo:  Bulahan ang Dios nga Amahan sa atong Ginoong JesuKristo; pinaagi sa iyang dakung kalooy natawo kita pag-usab ngadto sa usa ka bag-ong paglaum dinha sa pagkabanhaw ni JesuKristo gikan sa mga patay.

Katawhan:  Naangkon nato ang usa ka panulundon nga tim-os, dili madunot, ug walay katapusan.

Pangulo:  Pag-awit kamo sa mga pagdayeg, tungod sa iyang nabuhat kanato nga kahibulungan!

Katawhan:  Singgit kamo sa kalipay, O kalangitan ug paghimaya kamo, O mga kabuhatan, tungod kay ang Ginoo mitabang sa Iyang katawhan.

Pangulo:  Alleluya! Ang atong Ginoong Dios nagmando. Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo, ug Siya nagmando niini hangtod sa kahangtoran.

Katawhan:  Salamat sa Dios nga naghatag kanato sa kadaugan. 

** AWIT SA PAGDAYEG: 

“Pagadaygon Ka Ginoo”  

Pagadaygon Ka, 

Ginoo ug awitan sa tanan,

Pagsimbahon Ka 

Ginoo sa manga binuhat Mo,

Pasalamatan Ka, O Dyos,

Daghang nangahimo Mo

Ang Imong manga binuhat 

Pagmandoan Mo, O Dyos.

Magbubuhat nga gamhanan, 

Sa kalipay daygon Ka,

Grasya ilang matagamtam, 

Kaluwasan man usab,

Alang sa Imong katawhan, 

Sa ila nga pagpuyo,

O hugponga ang pagbati, 

Binugkos sa gugma Mo.

Ang Imong manga katawhan, 

Kina-iyahan usab,

Sa kalipay ug kadasig, 

Paga-alagaron Ka,

Gugma Mo ilang mabati, 

Kahupnganan sa tanan,

Magpadayon sa pagsangyaw sa pagkagamhanan Mo.

Sa kalipay magadayeg 

Kanimo karon, O Dyos,

Magpadayon sa gihapon, 

Pagsangyaw sa gugma Mo,

Paghingpiton Mo, 

Ginoo alang sa himaya Mo,

Magpabilin sa kalipay, 

Pagadaygon Ka, O Dyos. Amen.

PAG-AMPO

Labing Gamhanan nga Dyos, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang butang nga anaa niini, naga-ampo kami nga Imo kaming tultulan sa among pagsimba Kanimo niining taknaa, magdayeg ug magpasalamat unta kami sa balaan mong ngalan ug Ikaw lamang ang himayaon ug pasidunggan sa among panagkatigom niining panahona. 

Dawata, O Dyos, ang among mga pangamuyo ug pagpasalamat tungod kang Hesu-Kristo nga among Ginoo. Amen.

GLORIA PATRI

Ang Dyos Amahan daygon, 

Anak ug ang Espiritu Santo,

Sukad pa sa sinugdanan, k

aron ug sa kanunay, hinaut pa.

Hinaut pa. 

ANG PAGSUGID:

Bisan pa nga ang mga tima-ilhan sa bag-ong kinabuhi dinha kang Kristo ania sa atong taliwala, nagpabilin gihapon kita nga nakahawid sa daan nga pamaagi. Busa, ato karong isugid ang atong mga sala ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isig-katawo. 

Tanan: Sa diha nga kami nagdumili sa pagdawat sa among mga igsoon dinha kang Kristo, tungod kay sila dili sama kanamo, pasayloa kami O Dios. Sa diha nga kami misupak Kanimo, pinaagi sa pagsupak namo kang bisan kinsa nga mo-usab sa among naandan nga pamaagi ug sa mihagit sa among mga naandan nga panglantaw, pasayloa kami O Dios.Sa diha nga kami wala na motoo Kanimo ug nawad-an kami sa paglaum, pasaylo-a kami, O Dios. Bugkosa kami dinha sa Imong Iglesia pinaagi sa pagsaksi nga madasigon sa presensiya ni JesuKristo sa among taliwala.

HILOM NGA PAGSUGID SA SALA

PASALIG SA PASAYLO 

TUBAG SA AWIT: “Gikinahanglan Ka” 

Gikinahanglan Ka, Matam-is kong Jesus

Malomong tingog Mo, kalinaw ko.

Koro:  Akong gikinahanglan sa tanang panahon

Ako panalangini, Moduol ako. Amen. 

PAGBASA SA KASULATAN: 

MENSAHE

TAWAG SA PAGHALAD 

PAGHALAD SA IKAPULO, MGA SAAD UG UBANG HALAD

AMPO PASALAMAT

PANAPOS NGA AWIT:   “Kong Manglakaw Kita”  

Kong manglakaw kita uban sa Ginoo, 

Mahimayaon ang dalan ta;

S’ya pabilin gayud mag-uban kanato

KORO:

Kon lumaum tumahud sa Dios, 

Lauman ta ug tahuron ang Dios,  

Walay laing mahimo nga igabulahan.

Ma-itum ang dagum nagapandung karon, 

Madali Niya nga palaon;

Sa tanang kalisud makadaug kita

Kong motabang kita s’atong isig kataw,

Si Jesus andam sa pagbalus;

Ang tanang kamingaw pulos mgahanaw.

PAG-AMPO UG PANALANGIN 

PANAPOS NGA HONI 

—–‐–

Preacher: Rev. Sherry T. Tubio

Liturgy: Rev. Tess D. Torres

Styling & Publication in FB: Majah Airez J. Beley / Jeany L. Diao / Eleazar Eslao

Editing: Rev. Jonathan M. Cal

Powerpoint: Judith L. Ducay

Live Stream Worship Team: 

Rev. Jonathan M. Cal

Rev. Sherry T. Tubio

Majah Airez J. Beley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *